• c88e63a5-3290-4d56-bdec-c0fba752c213
  • hongqiao-jichang.jpg

From Hongqiao Airport >

Public Transportation:
From Terminal II,  
take line 2 (last train 23:20) to Jingan Temple Station
From Terminal I, take subway line 10 (last train 23:01) to terminal II and transfer to line 2 (last train 23:20) to Jingan Temple Station.

Taxi:
CNY 50 before 23:00